2018-04-20 PHS Quadrangular at Palmer Courts2018-04-24 PHS vs Sun Prairie at Parker High School2018-05-10 PHS vs Madison West at Parker High School